Privacyverklaring

Dit is de Privacy Verklaring van CFSN Kredietendesk B.V., hierna te noemen CFSN. De Privacy Verklaring is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens door CFSN. In de Privacy Verklaring geven wij aan hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij van u verwerken in verband met uw lening aanvraag, de offerte, uw lening overeenkomst en het beheer van uw lening(dossier). Ook leest u hierin hoe wij aan uw gegevens komen en met wie wij uw gegevens delen.

CFSN is een serviceprovider gespecialiseerd in het bemiddelen van consumptief krediet, financial lease en zakelijke kredieten. Wij werken uitsluitend samen met het professionele intermediair. Uw kredietaanvraag ontvangen wij van deze intermediairs, welke intermediairs zijn aan te merken als de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met ingang van 25 mei 2018, voorheen de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Persoonsgegevens

Wanneer u een overeenkomst tot geldlening aangaat, moeten wij beschikken over diverse persoonlijke gegevens zoals (voor zover van toepassing) uw naam, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummer, uw burgerlijke staat, partnergegevens, gegevens betreffende uw gezinssituatie, nationaliteit, BSN, kopie paspoort, kopie bankafschriften, aard van uw dienstverband, bruto (netto) inkomen, inkomensbestanddelen zoals b.v. provisie, alimentatie, vakantietoeslag, in sommige gevallen een werkgeversverklaring, salarisstrook, intentieverklaring, jaaropgave(n), arbeidsovereenkomst, pensioenopgave, opgave AOW uitkering, opgave VUT uitkering, uitkeringsbewijs, lijfrente, huurovereenkomst, hoogte en/of saldo van uw hypotheek, doel waarvoor u de lening gaat gebruiken en eventueel een uittreksel uit het kadaster. Deze persoonsgegevens kunnen betrekking hebben op uzelf en/of uw eventuele medegeldnemers. Zonder deze gegevens kunnen wij geen overeenkomst tot geldlening met u aangaan. Wij verkrijgen uw persoonsgegevens te allen tijde via uw intermediair of zijnde uw financieel adviseur. Uw intermediair beschikt over een zelfstandige vergunning van de AFM. Bij een verhoging van de lening of een omzetting van de lening hebben wij recente additionele persoonsgegevens nodig om u een verantwoorde lening te verstrekken. In het kader van de beoordeling van uw lening aanvraag, het opstellen van de offerte en de uitvoering van de overeenkomst van geldlening en het beheer van uw lening(dossier) verkrijgen wij dan ook via vergunninghoudende derden de beschikking over persoonsgegevens van uzelf en/of uw medegeldnemers. Om dat gehele proces goed, discreet en betrouwbaar uit te voeren maken wij gebruik van professionele ICT organisaties die voor CFSN deze geautomatiseerde software diensten uitvoeren. Deze derde partijen voldoen aan alle eisen die de AVG wetgeving daaraan stelt.

Doeleinden van gegevensverwerking

Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

Wij kunnen uw gegevens ook voor eigen statistische doeleinden gebruiken. De gegevens die voor statistische doeleinden worden gebruikt, zijn niet herleidbaar tot uw persoon.

Verwerkingen

Wij zullen uw gegevens verzamelen, vastleggen, gebruiken voor bovenstaande doeleinden en bewaren overeenkomstig wettelijke AVG bewaartermijnen, bijwerken (indien nodig) en verstrekken aan derde partijen die zijn aangegeven en noodzakelijk zijn voor de verwerking van het gehele proces. Wij verwerken uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van bovenstaande doeleinden. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht uw identiteit te controleren aan de hand van uw legitimatiebewijs.

Voor zover het verwerken van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tot geldlening die wij met u hebben gesloten of willen gaan sluiten en niet noodzakelijk is in het kader van ons gerechtvaardigd belang, zullen wij separaat uw toestemming vragen.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door:

  1. Uw intermediair en verantwoordelijke voor registratie van persoonsgegevens: Zij zijn uw adviseur en contactpersoon en geven de persoonsgegevens door aan CFSN teneinde uw lening aanvraag na positieve beoordeling door de bank(en) aan u te kunnen verstrekken, alsmede te gebruiken voor genoemde doeleinden en het eerste beheer van de lening.
  2. Stichting Bureau Krediet Registratie: De banken waarmee CFSN een samenwerking heeft zijn aangesloten bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. Het BKR beheert een centraal kredietinformatiesysteem ten behoeve van het voorkomen en beperken van krediet- en betaalrisico’s voor kredietgevers en het voorkomen en beperken van overkreditering van kredietnemers, alsmede ten behoeve van het leveren van een bijdrage aan het voorkomen van problematische schuldsituaties. Voordat een(de) bank(en) besluit(en) u een lening te verstrekken, zullen zij het BKR raadplegen. Daartoe zullen wij uw benodigde NAW gegevens, uw geboortedatum en postcode/huisnummer aan het BKR doorgeven. Middels de raadpleging van het BKR winnen wij informatie in over uw financiële positie en beoordelen wij, in samenhang met alle gegevens ter voorkoming van overkreditering, of het aangaan van de overeenkomst verantwoord is. Wij delen met uw adviseur of de uitkomst van de BKR-check, bij afwijzing, negatief is. Een consumptieve lening die wij met u aangaan, zal worden geregistreerd bij het BKR. Een eventuele achterstand in uw betalingsverplichtingen uit hoofde van uw overeenkomst van geldlening met de bank zal worden gemeld aan het BKR. Voor consumptieve leningen gebeurt dit twee (2) maanden na het opeisbaar worden van de verplichtingen. De bank zal ook aan het BKR doorgeven als u de volledige geldlening heeft voldaan en beëindigd. De overeenkomst van geldlening blijft dan nog 5 jaar bij het BKR geregistreerd.

Geregistreerde kredieten in België, Duitsland, Oostenrijk of Italië, zullen wij, indien u daar woonachtig bent of de nationaliteit heeft, door tussenkomst van het BKR een opgave van de aldaar geregistreerde kredieten opvragen. Voor België is dit de Nationale Bank België (NBB-toetsing), voor Duitsland Bundesschufa (Schufa- toetsing), voor Oostenrijk Bureau KVS (KVS-toetsing) en voor Italië Bureau CRIF (CRIF-toetsing).

  1. Instanties betrokken bij de bestrijding, voorkoming en opsporing van fraude:In het kader van de bestrijding, voorkoming en opsporing van fraude zullen de banken een opgave doen of een opgave opvragen bij de Stichting Fraudepreventie Hypotheken (SFH), de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, en de Vereniging van Financieringsondernemingen. Hiervoor verstrekken de banken uw NAW gegevens en uw geboortedatum.
  2. Verificatie Informatie Systemen B.V.: Banken zijn veelal aangesloten bij Verificatie Informatie Systemen B.V. (VIS B.V.) te Tiel. VIS B.V. beheert een centraal informatiesysteem ten behoeve van de verificatie van eventueel als vermist geregistreerde identiteitsbewijzen in het kader van de bestrijding, voorkoming en opsporing van fraude. Voordat een krediet wordt verstrekt, kunnen zij het Verificatie Informatie Systeem (VIS) raadplegen en zullen zij de van u ontvangen gegevens aan VIS B.V. doorgeven.
  3. Rechtsopvolgers van de banken: behouden zich het recht voor uw persoonsgegevens over te dragen aan een derde aan wie zij alle of een deel van haar leningen verkoopt en die als gevolg daarvan de rechten daarop verkrijgt.
  4. ICT proces ondersteunende ondernemingen: CFSN heeft een drietal professionele ICT ondernemingen die hen softwarematig ondersteunen bij het mogelijk maken van alle processen. Zij zien uw persoonlijke gegevens niet, maar zouden er in meer of mindere mate wel toegang toe kunnen krijgen.

Wij zullen uw gegevens niet aan andere derden verstrekken die geen rol spelen bij de verstrekking van de door u gewenste lening, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, dan wel u hiervoor uw voorafgaande ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies voor eigen analytics gebruik ter registratie van uw voorkeuren en uw sessies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen. U kunt uw browser zo instellen dat alle of bepaalde cookies niet worden aanvaard. Om de meeste opties van deze website te kunnen gebruiken, zijn cookies echter noodzakelijk.

Hyperlinks naar andere sites

Onze website kan hyperlinks naar andere websites of pagina’s bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gehanteerde privacybeleid of de inhoud van het gebruik van cookies op deze websites. Wij raden u aan om op elke website de daar beschikbare cookie voorwaarden te raadplegen.

Rechten

Op grond van de AVG privacywetgeving, heeft u recht op inzage in, correctie, verwijdering en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact met ons op via bijgaande contactgegevens (info@cfsn.nl). Mochten uw gegevens naar uw mening feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden onvolledig of niet ter zake dienend zijn, of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, verzoeken wij u ons hierover onmiddellijk te informeren. Het staat u vrij om een klacht in te dienen over ons gebruik van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

De Privacy Verklaring kan van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving door ons worden gewijzigd. De meest recente versie van het Privacy Verklaring kan worden geraadpleegd op onze website. Wij adviseren u de Privacy Verklaring regelmatig opnieuw door te lezen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Bij vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen: CFSN Kredietendesk B.V., postbus 574, 7550 AN Hengelo. Info@cfsn.nl of 088-2376060.

Deze versie van de Privacy Verklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.