Privacy algemeen

 

Bij bezoek aan deze website kan CFSN Kredietendesk gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. De persoonsgegevens zijn beschikbaar voor en kunnen uitgewisseld worden tussen alle rechtspersonen die behoren tot de groep van bedrijven waartoe CFSN Kredietendesk behoort. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert CFSN Kredietendesk uw privacy, onder andere door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts worden gebruikt voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde Gedragscode, uw persoonsgegevens door CFSN Kredietendesk beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van cookies op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking

CFSN Kredietendesk verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op;

het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van CFSN Kredietendesk en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten,

het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten,

het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden.
 

De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden met uitzondering van de bedrijven die deel uitmaken van de groep waartoe CFSN Kredietendesk behoort.
 

De verwerking van uw persoonsgegevens zal in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering plaatsvinden, in het bijzonder gericht op de volgende activiteiten.
 

Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de sector, daaronder mede begrepen het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) (strafbare) gedragingen gericht tegen CFSN Kredietendesk, haar cliënten en medewerkers, alsmede het gebruik van en de deelname aan waarschuwingssystemen;

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan worden verzameld door gebruik te maken van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Vragen/opt-out

Voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop CFSN Kredietendesk uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact met ons opnemen. Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, verzoeken wij u dit ook via bovenstaand e-mailadres te laten weten.

Wijzigingen Privacy Statement

CFSN Kredietendesk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 

 

Contactgegevens

CFSN Kredietendesk B.V.
Demmersweg 21
7556 BN Hengelo

Postadres:
Postbus 574
7550 AN Hengelo

T 088 - 23 76 060
E info@mijnleenadvies.nl
 

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte willen blijven van het laatste nieuws? Meldt u aan!


E-mail adres: